Copyright © 2005-2014 - by Eskandari Industrial Group . All right reserved
کلیه حقوق مادی معنوی مربوط و متعلق به گروه صنعتی اسکندری است.
صفحه اصلی وبسایت پرورش قارچ
درباره گروه صنعتی اسکندری
تماس با گروه صنعتی اسکندری
تلفن های تماس
نمایشگاه های بین المللی
دفتر مرکزی فروش مستقیم کارخانه
044.32341796
044.32346612
044.32379188

کارشناسان رسمی فروش کارخانه
رضا اسکندری:   09143403463
توحید قصابی:    09144473924
رسول علیزاده:   09144485590
فروش تهران
جواد اسکندری : 09126342262
رامین نادری:      09125547229

راهنمای پاستیرازیون کمپوست

1.پرکردن سریع بسترها برای به حداقل رساندن اتلاف گرمایی کمپوست.
پاستوریزاسیون کمپوست
2-چنانچه در کرحله پر کردن ،کمپوست خشک باشد،باید آن را کمی مرطوب کرده و بالعکس چنانچه با فشردن در دست ،بیشتر از حد معمول چند قطره،آب زیادی از آن خارج گشته و باصطلاح خیلی خیس باشد(بیشتر از 0.70% رطوبت)،کمپوست را نباید به بستر برده،بلکه مجددا مقداری گچ به ان افزوده،زیر و رو نموده و چند روز دیگر صبر کنید.
3-تمام جعبه ها یا قفسه ها را کاملا یکنواخت و با عمق یکسان پر کرده و مواظب باشید تا از کمپوستی از دیواره های جعبه یا قفسه بیرون نزند.
4-پس از پایان پرکردن بسترها،کف اطاق را از هر گونه کمپوستن یا کاه و کلش پر کرده آن را با آب یا مایع ضدعفونی بشوئید.
5-از کمپوست دارای کاه و کلش مناسب(اندازه ،رنگ ،بو)و با عمق مناسب و غیر متراکم استفاده نمایید.
عمق پر کردن بسترها:
بین مقدار کمپوست بستر در هر فوت مربع و مقدار عملکرد،تقریبا یک رابطه مستقیمی وجود دارد.در روش قفسه ای ،مقدار کمپوست پر شده معمولا برابر با مقدار مورد استفاده کاشت می باشد.این موضوع ،تا حدودی برای روش جعبه ای یا کیسه ای نیز صادق است.با این تفاوت در روش  جعبه ای می توان در مرحله اسپان زنی ،جعبه ها را خالی کرده و سپس تعداد یک چهارم کمتر از تعداد جعبه های پر شده اولیه را مجددا” پر نمود.این امر موحب صرفه جویی زیاد ماده بدون مشکلات مربوط به کمپوست عمیق طی پاستوریزاسیون می شود.عمق مناسب بستر ،20 سانتی متر در نظر گرفته می شود و چنانچه عمق مربوط بیشتر از مقدار افزایش یابد،شرایط درونی توده را طی فاز 2 مخاطره انداخته و بالعکس چنانچه عمق بستر ،کمتر از 15 سانتی متر شود،ایجاد گرمای مناسب اولیه میکروبی نامناسب بوده و برای جبران این کمبود به بخار حرارتی بیشتری نیاز خواهد بود.
نکته حائز اهمیت ،نسبت بین فوت مکعب کمپوست (حجم کمپوست)و حجم هوای اطاق (فوت مکعب)می باشد.این نسبت تعیین کننده نیاز یا عدم نیاز به منبع حرارتی مکمل است.هرچه حجم کمپوست بسترها بیشتر باشد،به همان نسبت به گرمای کمکی کمتری نیاز خواهیم داشت.برای افزایش تولید حرارت کمپوست،در بعضی روش ها،فاصله بین جعبه ها در مرحله دوم(اطاق پاستوریزه)را 10-7/5 سانتی متر در نظر گرفته،تا از گرمای تولیدی فراوان،حداکثر بهره را ببرند،سپس این جعبه ها را در اطاق کشت با فاصله بیشتر روی هم می چینند تا علاوه بر تسهیل تهویه،چیدن محصول نیز راحت گردد.
روش پاستوریزاسیون:سینی یا قفسه
روز صفر:بسترهای کشت را پر کرده و کف اطاق را کاملا تمیز می نماییم.در بین هر چهار جعبه یا به فاصله هر چهار متر مربع از بستر کاشت،یک دماسنج پایه بلند و یکی هم در وسط اطاق کار می گذاریم تا دمای بستر و هوای اطاق را بسنجیم .در اطاق را بسته،فن را روشن نموده و دریچه ورودی هوای تازه را می بندیم .بر اثر فعالیت میکروبی دمای هوا و کمپوست بایستی افزایش یابد ،در غیر اینصورت باید از یک منبع حرارتی کمکی جهت افزایش دما استفاده کرد. درهر صورت پس از افزایش دمای کمپوست تا 49 درجه سانتی گراد ؛دریچه هوای تازه را باز و آن را به گونه ای تنظیم می کنیم تا دمای کمپوست را روی 50-54 درجه سانتی گراد نگه دارد.از این مرحله به بعد دریچه هوای تازه را هرگز نباید کمتر از 10 درصد باز نمود.
روز1-2:نمودار حرارتی را تنظیم نموده.وبا آن وضعیت دمای هوا،کمپوست هوای تازه و بخار هوا را بررسی و تحت کنترل داشته باشید .هر 4-6 ساعت یکبار دمای اطاق و کمپوست اندازه گرفته شود.دو روز بعد از پر کردن بسترها،دمای کمپوست را باید روی 50-54 تنظیم نمایید.پس از این مدت پاستوریزاسیون به مدت دو ساعت در دمای 60oCو یا چهار ساعت در دمای 55oc انجام می شود.طی مدت پاستوریزاسیون ،پایش دقیق دما باید صورت پذیرد .برای این منظور می توان از دماسنج پایه بلند که در منفذ در قرار می گیرد و یا از ترموکوپلی که می توان از دور آن را قرائت نمود،استفاده نمود.بعد از پاستوریزاسیون؛دریچه ورود هوای تازه را کاملا باز نموده تا مانع افزایش دمای کمپوست گردد.بعد از شروع کاهش دمای کمپوست دریچه هوای تازه را به گونه ای تنظیم کنید که دمای کمپوست در حد 54-53 قرار گیرد.

بازگشت به صفحه مقالات